სამშენებლო
სამუშაოები

როგოროც კი დამკვეთთან საბოლოო შეთანხმება მიღწეული იქნება, ვიწყებთ მობილიზაციისა და პროექტის გეგმარებით სამუშაოებს. იგი მოიცავს სამშენებლო რესურსების დაგეგმვას, მომზადებას და იმპლემენტაციას. ეს პროცესი შედგება რამოდენიმე ფაზისგან, რომელთა სწორი და თანმიმდევრული კოორდინაციით მიიღწევა პროექტის წარმატება.

ინდუსტრიული

კომერციული

საცხოვრებელი

ტურისტული

ჰიდროტექნიკური

გაიცანით ჩვენი სამშენებლო სამუშაოთა ციკლი

ხელშეკრულებამდე

ტენდერი

ხელშეკრულების შემდგომ

დაგეგმვა

პროექტის ჩაბარება

აღსრულება

მონიტორინგი

დასრულება